Menu 021

Revizor u JKP "Put": Pojedinci bez dokaza o stručnoj spremi

Pojedini zaposleni u JKP "Put" bili su na radnim mestima za koje nisu ispunjavali uslove, a u ugovorima o radu pojedinih radnika utvrđeni su koeficijenti za obračun zarada koji su viši od onih koji im pripadaju, utvrdila je Državna revizorska institucija u kontroli poslovanja ovog preduzeća.
Novi Sad 25.12.2018. | 08:49 > 10:25
Revizor u JKP
Foto: 021.rs
Državni revizor bio je u "Putu" kako bi kontrolisao isplate zarada, pa i zapošljavanje u preduzeću, vodeći se ranijim iskustvima i kontrolama koje su pokazale da mnoga preduzeća zloupotrebljavaju i krše zakon prilikom obračuna i isplata zarada.
 
U "Putu" je DRI ustanovila da je, zbog pogrešno obračunatih osnovica za plate i uvećanja koeficijenata pojedinim zaposlenima, isplaćeno najmanje 2,7 miliona dinara više u odnosu na iznos koji je trebalo da bude isplaćen da su primenjivane zakonski ustanovljene osnovice i koeficijenti. 
 
Tokom dela revizije u preduzeću nije postojao opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Preraspodela radnog vremena za određene zaposlene nije sprovedena u skladu sa odredbama Zakona o radu, a obračun i isplata pomoći porodiljama i porodicama novorođene dece nisu izvršeni doslednom primenom važećih akata.
 
Kako se uverio revizor, u ugovorima o radu pojedinih zaposlenih utvrđeni su koeficijenti za obračun i isplatu zarada koji su viši od onih koji bi im pripali doslednom primenom važećeg kolektivnog ugovora, dok je pojedinim zaposlenima zarada za određene mesece isplaćena prema višem koeficijentu od onog koji je utvrđen tada važećim ugovorom o radu. Na ovaj način, primenom uvećanih koeficijenata za određen broj zaposlenih, obračunata je i isplaćena osnovna zarada u višem iznosu od 310.266 dinara bruto.
 
Preraspodela radnog vremena zaposlenih nije obavljena u skladu sa zakonom o radu, koji propisuje najduže nedeljno radno vreme od 60 sati. Direktor preduzeća je 31. decembra 2016. godine doneo odluku o uvođenju preraspodele radnog vremena radi njegovog racionalnijeg korišćenja i obavljanja određenih poslova u periodu redovnog i zimskog održavanja puteva od 12. januara 2017. godine do 12. oktobra 2017, a po isteku ove, 13. oktobra 2017. godine je doneta nova odluka kojom se preraspodela radnog vremena produžava od 13. oktobra 2017. godine do 13. jula 2018. godine.
 
Pojedini zaposleni radili su po ovom principu, zakonito, a dobijali su slobodne dane na osnovu pojedinačnih rešenja. Uvidom u evidencije o ostvarenom broju radnih sati, utvrđeno je da su pojedinci ostvarili znatan broj časova rada u preraspodeli radnog vremena, pri čemu im se i časovi rada za vreme državnog praznika - koji su neradni i za koje je već plaćena naknada u visini prosečne zarade, ubrajaju u časove za preraspodelu radnog vremena, iako ih zaposleni nisu proveli na poslu. Time se neosnovano uvećavao broj sati za preraspodelu radnog vremena. Ovaj, znatan broj radnih sati kod pojedinih zaposlenih se kumulira i prenosi u naredni period, tako da su na dan isteka odluke - 12. oktobra 2017. godine, pojedini zaposleni ostvarili više od 200, pa čak i 2.000 sati. S druge strane, pojedini zaposleni koriste "slobodne dane", a da i nisu imali ostvarene časove rada kao osnov za korišćenje tih slobodnih dana, utvrdio je revizor. 
 
Takođe je revizijom utvrđeno da određeni zaposleni obavljaju rad koji traje duže od 60 časova nedeljno, dok postoji i radnik koji je u određenim mesecima radio u kontinuitetu bez korišćenja prava na nedeljni odmor, što je suprotno Zakonu o radu.
 
"U toku revizije nije bilo moguće uveriti se da se vrši adekvatno praćenje i kontrola ostvarenih sati rada zaposlenih, čiji rad je organizovan po principu preraspodele radnog vremena, s obzirom da postoje i 'preneti' ostvareni sati rada iz ranijih perioda kada se vršila preraspodela radnog vremena", navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije.
 
Zaposleni na radnim mestima na kojima je veći rizik nisu u svojim ugovorima o radu imali elemente za utvrđivanje više zarade, niti je naznačeno kojim aktom imaju pravo na veću zaradu. Oni su dobijali uvećanja na plate na osnovu pojedinačnih odluka direktora, što je revizor zamerio i skrenuo pažnju preduzeću da se osnov za veću zaradu mora jasno istaći u ugovoru o radu.
 
Takođe, pojedini zaposleni raspoređeni su na radna mesta za koja ne ispunjavaju na papiru uslove za rad, dok je na pojedinim radnim mestima raspoređen veći broj izvršilaca od predviđenog broja, što nije u skladu sa sistematizacijom u "Putu". Uvidom u personalne dosijee zaposlenih, revizor je utvrdio da pojedini zaposleni ne poseduju odgovarajuću stručnu spremu, a neki ni vrstu stručne spreme za rad na radnim mestima utvrđenim aktom o sistematizaciji. Iako, prema Zakonu o radu, zaposleni moraju da dostave dokaz da ispunjavaju uslove da bi dobili posao u "Putu", u personalnim dosijeima jasno se vidi da zaposleni nisu u trenutku zaposlenja imali dokaze o svojoj stručnoj spremi, a nema ni sertifikata i dozvola za rukovanje određenim mašinama ili vozilima. 
 
Iako postoji akt o sistematizaciji u preduzeću, na određenim radnim mestima je raspoređeno više zaposlenih od predviđenog broja, poput rukovalaca teških građevinskih mašina, magacionera rezervnih delova... Na pojedinim radnim mestima koja su sistematizovana navodi se nula zaposlenih tj. sistematizovanih.
 
Pojedini radnici angažovani su kao sezonci, ali su radili tokom cele godine i to u proseku 29 osoba svakog meseca. Pri tome su ovi radnici radili poslove iz sistematizacije preduzeća, pa nije jasno zbog čega nisu primljeni na određeno/neodređeno. Po osnovu zapošljavanja putem agencije "Optimum MB-NS" isplaćeno je ovoj agenciji 40 miliona dinara sa PDV-om. Ovo je veća zarada za ovo preduzeće u odnosu na prethodne godine, jer su 2017. od saradnje sa "Putom" zaradili 34 miliona, a 2016. godine šest miliona dinara. U dosijeima ovih zaposlenih ne postoje, u trenutku revizije, uverenja o stručnoj osposobljenosti, fotokopije diplome i radne knjižice angažovanih lica, kako propisuju ugovori kojih "Put" mora da se drži. 
 
Naknadno, tokom revizije, dostavljeni su ugovori o radu zaključeni između "Optimum MB-NS" i radnika, koji ne sadrže pečat poslodavca i iz kojih nije bilo moguće zaključiti na koju se javnu nabavku odnose, da li su angažovane osobe bile u radnom odnosu u trenutku podnošenja ponude i pre potpisivanja ugovora o javnoj nabavci sa preduzećem, kao i da li su ti radnici posedovali odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje poslova za koje su angažovani.
 
JKP "Put": Pojedini zaposleni nisu mogli da nađu original diplome
 
U "Putu" kažu za 021 da je preduzeće i ranije prevazilazilo problem nedostatka proizvodnih radnika (radnik u građevini, rukovalac građevinskih mašina, vozač) angažovanjem putem agencija, s obzirom na to da je, u međuvremenu, smanjen broj radnika građevinske struke iz oblasti niskogradnje za 30 (penzija, tehnološki višak, istek ugovora na određeno vreme i napuštanje preduzeća). 
 
"Preduzeće je, zbog nemogućnosti prijema novih zaposlenih, kontinuitet realizacije poverenih poslova u većem obimu nego prethodnih godina, održavalo na gore pomenuti način", kažu u "Putu" i dodaju da se često menja sistematizacija zbog dinamike posla. 
 
U takvim slučajevima se, kažu u "Putu" menja i dopunjuje sistematizacija, gde se smanjuje ili povećava broj zaposlenih, saglasno promenama. 
 
"Naravno da preduzeće ne želi da neka radna mesta ukine nego proglasi izmenom sistematizacije da je broj izvršilaca 0, čekajući da se steknu uslovi da se na to radno mesto primi izvršilac i da se pre toga izmenom sistematizacije poveća broj izvršilaca. Isto tako, preduzeće na pojedinim radnim mestima ima i po 20-30 izvršilaca i ukoliko se desi da na to radno mesto privremeno premestimo još jednog izvršioca, neracionalno je vršiti izmene sistematizacije za tako privremeno utvrđen rok. Imati broj izvršilaca 0 ili više nego što je po sistematizaciji nije zloupotreba ili kršenje zakona i zato je DRI samo izdalo preporuku da se navedene promene usaglase u sistematizaciji", navode za 021 u ovom komunalnom preduzeću.
 
Kada je reč o zaposlenima koji u ugovorima nemaju odredbu da ostvaruju pravo na veće plate, a rade na radnim mestima s većim rizikom, u "Putu" navode da je reč o "tehničkom pitanju forme ugovora".
 
"Ugovor o radu ne mora da sadrži elemente o uslovima za povećanje zarada ako su oni utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa zakonom, u kom slučaju u ugovoru mora da se naznači akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu. Argument u prilog ovome je da preduzeće ima ako o proceni rizika na radnom mestu, a istim  je regulisano ko ima pravo na uvećanje zarade, a takođe isto je navedeno i u kolektivnom ugovoru i u rešenju direktora, stoga preduzeće nije bilo u obavezi da iste elemente unese u ugovor o radu, kako je konstatovala i DRI u svom izveštaju", poručuju u JKP "Put".
 
Na pitanje 021 zbog čega u personalnim dosijeima angažovanih ne postoje dokazi o stručnoj spremi i ostali podaci propisani zakonom, u "Putu" navode da "DRI nije navela da u personalnim dosijeima ne postoje dokazi o stručnoj spremi zaposlenih, nego da u pojedinim dosijeima nedostaju" ovi podaci.
 
"Obzirom da je preduzeće posedovalo u personalnim dosijeima fotokopije dokaza o stručnoj spremi za pojedine radnike, neposredno pred kontrolu DRI menadžment preduzeća je izdao naredbu da svi zaposleni dostave overenu fotokopiju originala (od strane notara) kako bi bila jednoobrazna dokumentacija, stoga nije tačna konstatacija na strani 20 izvestaja DRI: 'U dostavljenim personalnim dosijeima pojedinih zaposlenih ne nalaze se dokazi o njihovoj stručnoj spremi'. Samo manji broj radnika nije postupio po naredbi (veoma mali broj, 4-5 zaposlenih), pravdajući se da ne mogu da nađu original diplome, a da su im škole ili fakulteti koje su završili udaljeni (čak i u bivšim republikama SFRJ) i da to trenutno ne mogu da obezbede. Međutim, čak i za te zaposlene je prilikom uzimanja fotokopije diplome sačinjena službena beleška da je nadležno lice u kadrovskom sektoru videlo original diplome na uvid", kažu u "Putu" za naš portal.
 
Revizor kaže da zaposleni ne poseduju spremu, ali "Put" tvrdi da radnici ne mogu da nađu original
 
U "Putu" zaključuju da postoji adekvatno praćenje i kontrola broja radnih sati zaposlenih, te da "samo u jednoj rečenici DRI navodi: 'Nije bilo moguće uveriti se da se vrši adekvatno praćenje i kontrola ostvarenih sati rada zaposlenih, s obzirom da postoje i preneti ostvareni sati iz ranijih perioda'".
 
"Rečenica 'Nije bilo moguće uveriti se (kako je konstatovao DRI) nije isto što i 'u preduzeću ne postoji adekvatno praćenje i kontrola' iz razloga što evidencije, kontrola i praćenje postoje, ali činjenica da postoje preneti sati iz ranijih godina je DRI bila otežavajuća okolnost jer bi morali da sravne sate godinama unazad, čime oni nisu imali vremena da se bave", navodi se u odgovoru "Puta" portalu 021.rs.
 
JKP "Put" ponovo negira nalaze revizora
 
JKP "Put" sada ima rok od 90 dana da dostavi odazivni izveštaj i navede ispravke u poslovanju, na osnovu sugestija DRI. Ako to ne učine, DRI ima zakonski osnov da protiv odgovornog lica pokrene prekršajni postupak. U slučaju da "Put" prekrši obavezu i ustanovi se da nije preduzeo mere iz revizije, DRI može i da traži smene u preduzeću i o tome obavesti javnost. 
Autor: Gorica Nikolin - gorica@021.rs
Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.
 • NS
  26.12.2018 07:58
  10
  Tekst je za desetku. Svaka cast kao maturski rad. Postavlja se pitanje a šta je radila INSPEKCIJA .
  Možda bi i njih trebalo malo pretresti pošto je očigledno da ništa nisu radili.
  Još jednom sve pohvale za novinarku.
 • Gregat
  25.12.2018 19:17
  Baza
  A sta bi sa onim desetinama kamiona materijala sto je nestalo sa asvaltne baze. Ko je to pokrio i kako
 • Sone
  25.12.2018 18:57
  Lazi, prevare i svašta ponesto
  Dodjite u jkp" Stan" i pitajte sindikat kako se ne dolazi na posao a, prima plata, kako se radi šestočasovno radno vreme a, pišu prekovremeni sati svaki mesec, dobijaju koificijent sa srednjom školom, lupa službeni auto samo ako si SPO-POKS, SNS ekipa a, onda i savetnica direktora sa diplomom Brčko, Banovići, Bjeljina..... Kuku majko vrati se Rajko
 • Stoka
  25.12.2018 17:51
  Nepismena
  Naprednjacka

Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.

Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.

Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.

Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.

Napiši komentarPreostalo 1500 Karaktera


* Ova polja su obavezna
O nama Oglašavanje Kontakt Impresum Uslovi i pravila korišćenja Pošalji vest