RAVNOPRAVNOST POLOVA

Senta: U Opštinskom veću i dalje nema nijedne žene

Opština Senta je prekršila princip jednakih mogućnosti, princip ravnopravnosti polova i ravnomerne zastupljenosti muškaraca i žena u organima izvršne vlasti jer je na predlog predsednika opštine, za članove Opštinskog veća izabrala sedam muškaraca i nijednu ženu – mišljenje je Pokrajinskog zaštitnika građana.